• Ledenvergadering S.V. Ilpendam - 23 november 2023

  8 nov 2023
 • Hierbij willen wij al onze leden, ouders en supporters van harte uitnodigen voor onze Ledenvergadering.  Graag gaan wij met u in gesprek over onze mooie vereniging en horen graag ideeën hoe wij S.V. Ilpendam zo leuk en gezond mogelijk kunnen houden.

   

  Datum:      Donderdag 23 november 2023 

  Aanvang:     20.00 uur


  Agenda

   

  1. Opening
  2. Vaststelling vorige notulen - 19 april 2022
  3. Verslag Penningmeester
  4. Verslag Kascommissie
  5. Contributie vasstelling voor seizoen 2023/2024
  6. Meerjaaren onderhoudsplan
  7. 75 jaar jubileum terugblik
  8. Aftredend bestuurslid Martin Ligthart (vacant Jeugd)
  9. Rondvraag

   

  Wij hopen u op de 23e November te kunnen verwelkomen

   

  Bestuur S.V. Ilpendam 

   

  Hieronder tref je de notulen van onze vorige ledenvergadering. 

   

                                                                                                                                                 

  S.V. Ilpendam   

  Notulen ledenvergadering:  17 november 2022

   

  1. Opening
   Opening van de vergadering om 20.00 uur door de voorzitter. Hij heet iedereen van harte welkom. Stelt vast dat er 4 leden aanwezig zijn.

   

  1. Vaststelling notulen ledenvergadering 19 april 2022
   De notulen van de vorige ledenvergadering worden goedgekeurd. Koop Beuving merkt op dat er met het score bord nog niets gedaan is. Marnix informeert vergadering dat het te lang duurt mede door de hoge kosten. Bob Honing pakt dit nu verder op.

   

  1. Verslag penningmeester
   Nico visser geeft toelichting op de cijfers. Seizoen 2021/2022 is financieel een goed jaar geweest mede door de coronabijdragen, kwijtschelden huur door gemeente van 3 maanden, hogere kantineomzet, hogere sponsorbijdrage en lagere energiekosten. Positief saldo van 12.000.
   Begroting voor 2023 ziet er minder rooskleurig uit. Geen corona bijdragen meer, stijging van energiekosten vanwege het afsluiten van een nieuw contract. Verwacht wordt een stijging van 5.000 op jaarbasis voor de energiekosten. Verwachting voor het komend seizoen is een klein verlies. De financiële positie van de vereniging ziet er prima uit.

   

  1. Verslag kascommissie
   Arno Gimpel en Gerlof van der Vliet hebben de kascontrole uitgevoerd. Er wordt decharge verleend. Vanuit de vergadering komen geen gegadigden voor een nieuw lid van de kascommissie. Arno stopt en Gerlof gaat door. Gerlof geeft aan dat hij op zoek gaan naar een 2e persoon.  Deze heeft hij gevonden in Paul Klaver. Arno wordt bedankt voor zijn inzet.

   

  1. Contributievaststelling seizoen 2023 – 2024
   Voor het seizoen 2023 – 2024 wordt het voorstel gedaan de contributie te verhogen met +/- 10% en kleding en materiaal inclusief onderdeel van de contributie te maken.
   T/m 7 jaar 60,00
   T/m 11 jaar 150,00
   T/m 19 jaar 175,00
   Senioren/Veteranen 230,00
   7x7 135,00
   Algemene reserve 85,00
   Donateurs 45,00
   Vergadering gaat akkoord met voorgestelde verhoging.

   

  1. Meerjarig onderhoudsplan
   Bestuur informeert de vergadering dat er een lijst met meerjarige onderhoudsplanning wordt gemaakt. Voor de korte termijn staan hier herstel van de vloeren kleedkamer 2 en 3, (op later tijdstip vloeren vervangen), scorebord reparatie, tribune en verlichting.
   Naar aanleiding van het meerjarig onderhoudsplan wordt een activiteitenlijst opgesteld op basis waarvan een begroting wordt gemaakt voor de komende jaren. We moeten hierbij rekening houden dat wij vaker een beroep moeten doen op externe partijen omdat er steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn voor onderhoudsklussen. Dit verhoogt de kosten voor de vereniging.
   Koop Beuving vraagt of het scheidsrechters hok ook wordt meegenomen?
   Bestuur geeft aan dat dit inderdaad onderdeel van het plan is. Scheidsrechters voor nu in kleedkamer 9.  Koop Beuving vraagt of erop toegezien kan worden dat de kleedkamers na gebruik netjes worden achtergelaten en alle deuren gesloten worden.
   Bestuur zal dit communiceren naar alle leiders en aanvoerders van de teams.

   

  1. Status verbouwingsplannen
   Martin Ligthart geeft toelichting op de plannen om de keuken open te breken en te vernieuwen. Tekeningen lagen ter inzage op de vergadering. Status nu is het opvragen van verschillende offertes voor het vernieuwen van de keukenapparatuur en onderzoeken welke activiteiten wij met vrijwilligers kunnen doen en welke uitbesteedt moeten worden.
   Planning einde huidig seizoen.
   Stap 2:  verbouwing bestuurskamer tot serre kamer met glas aan achterzijde zodat er vanuit deze ruimte ook voetbal gekeken kan worden en nieuw terras. Planning voor seizoen 2023/2024 afhankelijk van financiële middelen.
   Arno Gimpel geeft aan dat het verstandig is een investeringsplan op te maken. Nico Visser informeert de vergadering dat er een reservering is gemaakt van 50.000 voor verbouwing.
   Koop Beuving vraagt of er wordt aanbesteed?
   Bestuur informeert de vergadering dat er bij meerdere partijen offertes worden opgevraagd. Wat zelf kan, zelf doen.

   

  1. 75-jarig jubileum
   Het jubileum wordt gehouden op 7,8 en 9 juli 2023. Er is een groep geformeerd voor de feestcommissie voor verschillende activiteiten. Voorstellen zijn een pub quiz over 75 jaar Sv Ilpendam (club van 100), voor de zaterdag een sportieve jeugd dag met activiteiten (Mike Verweij), zaterdagavond een feestavond georganiseerd door jeugdleden (Bernd, Sebastiaan, Bram en Nick), reünie, zondag afsluiten met wedstrijd. Verder zal er een magazine worden gemaakt en een loterij worden gehouden. In de aankomende periode worden de leden verder geïnformeerd. Er is budget gereserveerd voor dit jubileum.

   

  1. Rondvraag
   Gerlof vraagt om geen plastic bekers meer te gebruiken binnen de vereniging. Bestuur geeft aan dat er wordt gekeken naar alternatieven. Hier zit ook een prijskaartje aan.

   

  Afsluiting
  Voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.