• Welkom bij onze club!

  In deze Clubgids staan alle belangrijke zaken van onze vereniging.  Na het doorlezen van deze gids weet u waar wij als Voetbalvereniging SV-Ilpendam voor staan en wat wij verwachten van onze leden.

 • 1. De vereniging

  SV-Ilpendam is opgericht op 9 juli 1948 toen nog onder de naam R.K.S.V.S. ( Rooms Katholieke Sport Vereniging Sebastianus ) Op 23 augustus 1955 is de naam veranderd in Sport Vereniging Ilpendam en zijn wij een club waar iedereen ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur welkom is om te komen voetballen.

  Als vereniging vinden wij het belangrijk om duidelijk te zijn over onze normen en waarden. Niet alleen richting onze leden en vrijwilligers maar ook naar buiten toe richting onze omgeving, het dorp, onze sponsoren en bezoekende verenigingen.

  Als lid van onze vereniging zijn er rechten en plichten. De belangrijkste spelregels hebben wij vastgelegd in deze gids. Elk lid vragen wij om deze afspraken goed door te nemen en na aanmelding als lid van onze vereniging,  gaan wij er van uit dat je je ook aan de afspraken houdt.

 • 2. Waar wij voor staan als SV Ilpendam

  Wij zijn een actieve en  kleinschalige voetbalvereniging waar spelers, begeleiders, ouders en andere vrijwilligers een veilige en sociale sportomgeving ervaren. Wij spannen ons in om vanuit een sportief standpunt, maar vooral ook vanuit sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, het voetballen steeds leuker te maken.

  Onze begeleiding van spelers en met name de jeugd, is gericht op het positief laten ervaren van hun spelbeleving op het vlak van spelplezier, groei en prestatie, als team en als individu.  Wij stimuleren  leden en ouders van jeugdleden  om binnen de vereniging op persoonlijke  en positieve wijze betrokken te raken en te blijven bij de  ontwikkeling van kinderen als voetballer en als klein mens.

  De spelers, begeleiders, de ouders en andere vrijwilligers vormen de belangrijkste schakel met betrekking tot het uitdragen van onze normen en waarden. Wij betrekken hen actief bij het uitdragen van onze visie, stimuleren hen hier hun steentje bij te dragen en staan hen hiermee met raad en daad ter zijde.

  Op deze wijze wordt het welzijn en het lange termijn voortbestaan van SV Ilpendam gewaarborgd. Alleen dan kan het mooie voetbalspel blijven voortbestaan.

   

  ‘Zoals het hoort’ bij SV Ilpendam

  Betrokken

  • Ik lever een actieve bijdrage aan het welzijn van onze vereniging
  • Ik maak mijzelf niet belangrijker dan het welzijn van de vereniging en de voetbalsport
  • Ik kom mijn afspraken na en wanneer dit niet mogelijk is communiceer ik dat direct en in eigen persoon aan de betrokkenen

  Sociaal

  • Ik doe geen kwetsende  uitspraken of insinuaties richting anderen
  • Ik benader anderen op een gepaste en respectvolle wijze
  • Ik luister met een open houding naar feedback van anderen
  • Ik benader mensen rechtstreeks wanneer ik vragen of opmerkingen heb

  Spelplezier en prestatie

  • Bij  de begeleiding  van jeugd stel ik de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal
  • Ik ga op gepaste wijze en volgens de norm om met de materialen en bezittingen van onze vereniging
  • Prestaties laat ik niet ten koste gaan van het welzijn van een persoon of van de vereniging
 • 3. Preventief beleid op het gebied van misstanden en grensoverschrijdend gedrag.

  Zoals reeds genoemd is SV Ilpendam een vereniging voor en door leden. Dit betekent dat een groot aantal taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Denk hierbij ook aan trainers en elftalleiders (coaches). Wij vinden het onze plicht om onze leden in een zo veilig mogelijke omgeving te laten voetballen, en hanteren daarom een preventief beleid om misstanden en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

  Naast onze algemene verenigingsregels hanteren wij dan ook de "Gedragsregels begeleiders in de sport", welke deel uitmaken van het Tuchtreglement van de KNVB. Hierdoor zijn deze regels afdwingbaar en kan bij een overtreding van de regels een tuchtprocedure worden opgestart. 

  De gedragsregels: Begeleiders in de sport

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

  7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

  8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 • 4. Vrijwilliger bij de jeugd teams

  Elke vrijwilliger die zich aanmeldt als trainer, leider of coördinator van de jeugd, volgt onderstaande procedure. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, mag de vrijwilliger aan de slag als trainer, leider of coördinator van de jeugd.

  PROCEDURE:

  1. Bij aanmelding van de vrijwilliger houdt de vereniging een kort kennismakingsgesprek met deze persoon.

  2. De vrijwilliger moet lid worden/zijn van onze vereniging, waarbij hij/zij verklaart de regels te hebben gelezen en zich eraan zal houden.

  3. De vrijwilliger dient een geldige Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Indien hij/zij hier niet over beschikt, kan de vereniging dit voor hem/haar aanvragen.

 • 5. Clubkleuren en tenue

  De clubkleuren van de SV-Ilpendam:wit shirt met blauwe randen, blauwe broek en blauwe kousen.

  Het tenue, shirt, broek en sokken, wordt door de vereniging beschikbaar gesteld aan de leden zodat wij met uniforme uitstraling over de velden gaan. De shirts zijn aan de vereniging geschonken door onze sponsors. Wij zijn hen zeer dankbaar en ook zuinig op de spullen. Na iedere wedstrijd wordt de tas met tenues door middel van een roulerend systeem gewassen door één van de spelers of ouders uit het team.

  Om ballen, broekjes, sokken, etc, op tijd weer te vervangen en spullen te kopen voor bij de trainingen zoals hesjes, doeltjes, etc vragen we een bijdragen aan het kleding en materiaalfonds. De hoogte van de bijdragen zal jaarlijks worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

  • Hiermee proberen we iedereen bewust te maken van het feit dat alle spullen geld kosten en we dus ook zuinig moeten zijn op de spullen van de club. 

  Voor trainingskleding, voetbalschoenen en scheenbeschermers dient ieder lid zelf zorg te dragen. Het dragen van scheenbeschermers is voor alle voetballers zowel tijdens training als wedstrijd verplicht!

 • 6. Vormen van lidmaatschap

  Indien u in aanmerking wenst te komen voor het lidmaatschap kunt u online het inschrijfformulier invullen en deze voorzien van de benodigde documenten inzenden.

  Na akkoord van de secretaris en indien van toepassing de KNVB is het lidmaatschap actief. U krijgt van ons een uitnodiging voor een intake gesprek op de club voor het doornemen van alle van belangzijnde zaken binnen de vereniging en de wederzijdse verwachtingen als lid van onze vereniging. Deze clubgids zal ook dan nader worden besproken en u heeft alle ruimte voor het stellen van vragen. 

  Speelgerechtigd
  Het is niet toegestaan dat er spelers invallen bij één van de wedstrijden van SV-Ilpendam, die geen lid van onze vereniging zijn en dus niet beschikken over de juiste spelerspas van SV-Ilpendam.

  Het bestuur hecht er waarde aan dit zo helder mogelijk aan iedereen te communiceren, zodat er geen discussie kan ontstaan; In het geval de desbetreffende speler een ongeval overkomt op of rond de velden of het elftal of de vereniging vanuit de KNVB een boete krijgt opgelegd voor het opstellen van niet speelgerechtigde spelers. Het bestuur wijst elke vorm van aansprakelijkheid ten opzichten van niet speelgerechtigde deelnemers af. Niet speelgerechtigde deelnemers aan de wedstrijd zijn tevens uitgesloten van alle KNVB cq vereniging voorzieningen o.a. op het gebied van verzekering(en).

  Er zijn 4 vormen van lidmaatschap;

  1) Donateur:
  U heeft geen omschreven functie binnen de vereniging maar doet 1x per jaar een vastgestelde bijdrage voor het algemeen ondersteunen van de vereniging als donateur.

  2) Vrijwilliger:
  U heeft een vastgestelde functie binnen de vereniging waarbij het noodzakelijk is om lid te zijn van onze vereniging. Indien er voor de functie een KNVB lidnummer en/of spelerspas nodig is zal de vereniging deze aanvragen. Voor alle functies verbonden aan onze jeugdafdeling vragen wij een geldige verklaring omtrent het gedrag. Aan dit lidmaatschap en het aanvragen van de verklaring zijn geen kosten verbonden.

  3) Reservelid:
  U wilt maximaal 6x per seizoen als algemeen reserve kunnen invallen bij één van de teams en dient daarvoor te beschikken over een spelerpas.

  Als bestuur zullen wij toezien op naleving van het maximale aantal wedstrijden. Indien blijkt dat er sprake is van een overschrijding zal het lidmaatschap worden gewijzigd naar één van de hieronder genoemde categorieën. Indien u minder wedstrijden heeft meegedaan of niet meer beschikbaar bent als algemeen reserve kunt u de spelerpas inleveren voor 1 juni bij de secretaris waarna in overleg het lidmaatschap zal worden aangepast.

  4) Spelend lid
  Jeugd, Selectie, Overige Senioren en Veteranen:
  - De selectie zijn de spelers van het 1e en 2e elftal die gevraagd worden vanuit de club .
  - Senioren zijn spelers vanaf 20 jaar zonder vast gestelde eindleeftijd.
  - Veteranen zijn spelers die voor 1 januari 40 jaar of ouder zijn.
  - Jeugdleden: Mogelijk vanaf de mini’s ( 4 en 5 jaar ) tot de hoogste groep: J020 / Jongens onder 20 jaar, zijnde 1e jaars senioren.

 • 7. Contributie en registratie

  Contributie:

  Het seizoen loopt van 1 juli t/m. 30 juni van het daarop volgende jaar. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Op grond van onze statuten is bij opzegging altijd de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Dus wanneer u of uw kind halverwege het seizoen wilt stoppen met voetballen, dient toch voor het gehele seizoen betaald te worden. De teamindeling bij de start van het seizoen is bepalend voor de categorie van de contributie.

  De contributie dient per automatische incasso betaald te worden. Indien u geen akkoord geeft voor de incasso dient u zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie, uiterlijk voor 1 september van het nieuwe seizoen. U krijgt alleen via de mail een nota en dient zelf de verschuldigde contributie over te maken op: Rabobank NL21 RABO 0330 2513 09 t.n.v. Penningmeester S.V. Ilpendam. De actuele bedragen zijn vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

  Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met:
  contributie@sv-ilpendam.nl


  Indien de verschuldigde contributie niet is ontvangen voor 1 oktober zal het lidmaatschap worden opgeschort. U of uw kind is vanaf deze datum niet meer speelgerechtigd. Indien u in aanmerking wenst te komen voor een aangepaste betalingsregeling kunt u dat kenbaar maken aan de secretaris. In overleg zal er dan gezocht worden naar een passende oplossing. Indien de betaling op 1 november niet is ontvangen en er geen betalingsregeling is overeengekomen zal het bestuur de incasso zonder verdere aankondiging uit handen geven aan een incassobureau. De hierbij behorende incassokosten zullen door het incassobureau naast de contributie bij u in rekening worden gebracht.

  Inschrijving:
  Aanmelden als lid kan alleen via de website: www.sv-ilpendam.nl

 • 8. Opzeggen lidmaatschap

  Opzegging van het Lidmaatschap van SV Ilpendam:

  Opzegging dient te gebeuren schriftelijk of per e-mail voor 1 juli met een opzegtermijn van 4 weken. Uw opzegging moet dus voor 1 juni bij de ledenadministratie zijn ontvangen. 

  Op grond van onze statuten is bij een tussentijdse opzegging altijd de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Als uitzondering is opgenomen dat: Indien de opzegging na 1 juni is ontvangen, maar voor 1 september er 50% van het lidmaatschap in rekening woden gebracht. Na 1 september is het volledige lidmaatschap verschuldigd. 

  De vereniging is gerechtigd de verschuldigde contributie te innen tot het moment dat het lidmaatschap door de vereniging is beëindigd. Overschrijving is dan pas mogelijk na betaling van het verschuldigde bedrag. 

  Opzegging kunt u eenvoudig aan ons doorgeven via de website. Na verwerking krijgt u via de mail een bevestiging.

  Indien u een machtiging heeft afgegeven voor de automatische incasso komt deze tegelijk met opzegging van het lidmaatschap te vervallen. Als u nog spullen in uw bezit heeft van de vereniging ( sleutels, tenue, etc. ) kunt u deze inleveren bij de secretaris of in de bestuurskamer.

  Opzegging i.v.m. Overschrijving:

  Als er wordt opzegt i.v.m. overschrijving kunt u zich melden bij de nieuwe vereniging voor het opstarten van de overschrijving. Opzeggen van het lidmaatschap van onze vereniging kunt u doen via de website. De overschrijving zal niet worden verleend als niet aan de financiële verplichting is voldaan aan de vereniging.

  LET OP: Na 15 juni wordt voor het nieuwe seizoen uitsluitend in enkele speciale gevallen door de KNVB dispensatie verleend. Overschrijving kan niet worden verleend als niet aan de financiële verplichting is voldaan.

  KNVB reglement overschrijving
  Overschrijving naar een andere vereniging moet voor 15 juni bij de KNVB ontvangen zijn. Overschrijvingen die na 15 juni en voor de eerste vrijdag in maart van het daarop volgende jaar bij de KNVB binnenkomen worden als tussentijdse overschrijving behandeld. Bij tussentijdse overschrijving is de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.
  De KNVB heeft voor tussentijdse overschrijving de volgende spelregels opgesteld:
  Indien een verzoek om tussentijdse overschrijving wordt verleend aan spelers van 18 jaar en ouder, gelden de hieronder genoemde data van speelgerechtigdheid:
  - Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, bij goedkeuring, verleend per 1 september of zo spoedig mogelijk na 1 september, indien op 31 augustus nog geen beslissing is genomen.
  - Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 1 september en 31 januari wordt, bij goedkeuring, verleend per 1 februari of zo spoedig mogelijk na 1 februari, indien op 31 januari nog geen beslissing is genomen.
  - Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijvingen na 1 februari worden verleend per 1 augustus voor het volgende seizoen.
  Bovenstaande geldt alleen voor spelers van 18 jaar en ouder in de categorie A. Het vermelde onder de derde bullit is ook van toepassing op spelers van 17 jaar en jonger!

  Voor categorie B kan men nog overschrijving aanvragen tot en met de eerste vrijdag van maart. Alle overschrijvingen die ná deze periode binnenkomen worden verleend per 1 augustus voor het volgende seizoen.

  Contact gegevens: Ledenadministratie
  Mailadres: t.a.v. Piet Kramer: ledenadministratie@sv-ilpendam.nl / Tel: 020-4361496

 • 9. Indeling teams

  Voorkeur voor indeling senioren en veteranen:
  U kunt als lid aangeven naar welk team de voorkeur uitgaat. Voor de selectie elftallen kunt u geen voorkeur uitspreken. In het belang van de juiste indeling/verhouding tussen de teams kan de vereniging afwijken van de aangegeven voorkeur en in overleg zoeken naar het beste alternatief.

  Indeling van de jeugdelftallen:
  SV-Ilpendam streeft naar een gezonde team indeling. De indeling van de teams zal jaarlijks worden gedaan door de technische jeugd commissie in lijn met onze uitgangspunten als vereniging.

  Als vereniging streven we naar een optimale team bezetting met als uitgangspunt het aantal spelers per categorie aangevuld met 2 extra spelers. Dit kan tot gevolg hebben dat uw zoon/dochter niet bij een vriendje of een vriendinnetje wordt ingedeeld.

  In overleg met de technische staf /coördinator kan een speler worden gevraagd alvast een aantal keer mee te trainen of voetballen met een andere leeftijdscategorie. Vrienden teams zijn bij de oudere jeugd in onderling overleg mogelijk.

 • 10. Team afspraken en ouder(s) informatie

  Voetbal is een teamsport waarbij niet altijd de beste spelers winnen, maar het beste team. Bij alle teams willen wij als vereniging dit teamaspect benadrukken en waar mogelijk stimuleren. Daarom hebben we met elkaar een aantal afspraken rondom de wedstrijden die meehelpen aan dit proces, welke we onderstaand nader toelichten;

 • 11. Wedstrijdzaken per team

  Vaste onderdelen van de team afspraken die we met elkaar elk jaar maken:

  Training- en wedstrijd aanvangstijden:
  Informatie over de trainingstijden ontvangt u van de trainer(s). U of uw kind wordt verzocht om 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de training. Zodat er op tijd gestart kan worden. Informatie over het speelschema en de wedstrijdtijden kunt u vinden op de website van SV-Ilpendam, www.sv-ilpendam.nl of www.voetbal.nl. U kunt hier informatie en uitslagen over de gespeelde wedstrijden terugvinden van alle teams. In principe is het de bedoeling dat u of uw kind bij thuiswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. Bij uitwedstrijden wordt afhankelijk van de reisafstand een uur voor aanvang van de wedstrijd bij SV-Ilpendam verzameld om dan gezamenlijk richting de uitlocatie te reizen. U of uw kind kan zich dan rustig omkleden en een kwartier voor de wedstrijd samen met de andere teamleden op het veld gaan opwarmen. De aanvoerder of leider van het team zal u hierover verder informeren.

  Hygiëne
  Alle jeugdleden zijn vanaf de J010 verplicht om na de wedstrijd gemeenschappelijk te douchen dit als onderdeel van het teamproces. Alleen bij J08 en J09 mogen de ouders mee naar de kleedkamers voor hulp bij het aan en uitkleden. Indien het team gemengd is zal de vereniging zorgdragen voor gescheiden douche gelegenheid. Bij uitwedstrijden zal de coach/trainer in overleg bij de bezoekende vereniging dit ook verzoeken.

  Wedstrijdaanvang en afsluiting
  Voor aanvang van de wedstrijden geven wij als SV-Ilpendam de scheidsrechter en de tegenstander een hand. Na afloop van de wedstrijd herhalen wij dit en bedanken wij de scheidsrechter en onze tegenstander. De vereniging heeft de scheidsrechter(s) en leider(s) hierover geïnformeerd. De uitvoering is een verantwoording van het team zelf onder leiding van de aanvoerder.

  Inrichten en opruimen van de velden
  Indien het team thuis, de eerste wedstrijd van die dag moet spelen is het een verantwoording van het team om het veld speelklaar te maken. Dit houdt in het plaatsen van de cornervlaggen en het neerklappen van het doelnet, cq het plaatsen van de doelen. Het team dat de afsluitende wedstrijd speelt is verantwoordelijk voor het opruimen van het veld. Dit houdt in het opruimen van de doelpalen en het opklappen van het doelnet cq het wegzetten van de doelen en het opruimen van de cornervlaggen.

  Gebruik kleedkamers en materiaal
  Als lid van de vereniging ga je netjes met de spullen van de club om, help je mee beschadigingen te voorkomen en ruim je gebruikte spullen weer op. Als team draag je samen zorg voor het weer schoon achterlaten van de kleedkamer thuis, uit en na de training.

  Wedstrijdafsluiting
  Alle jeugdteams sluiten hun wedstrijd met elkaar af in de kantine als onderdeel van het teamproces.

 • 12. Algemene Wedstrijdzaken

  Boetes en uitsluitingen
  Indien een speler een boete vanuit de KNVB krijgt opgelegd naar aanleiding van een gele of rode kaart of ander wangedrag dan worden deze kosten doorberekend aan het desbetreffende lid. Indien het team een boete krijgt opgelegd zal dit worden doorberekend aan alle spelers van het team die op het wedstrijdformulier zijn ingevuld.

  Naast het tuchtreglement van de KNVB kan het bestuur in overleg met de leider(s) en de trainer(s) besluiten een straf op te leggen aan een team of aan een individueel lid in de vorm van een disciplinaire maatregel.

  Afgelasting(en)
  Algehele afgelastingen kunt u vanaf vrijdagavond op pagina 603 van teletekst kijken. Ilpendam speelt in het district West 1. Als het District West I is afgelast dan is ook de wedstrijd van u of uw zoon/dochter afgelast. Als de velden bij Ilpendam zijn afgekeurd dan kunt u dat zien op de website onder: programma. Bij uitwedstrijden wordt u altijd door de leider/aanvoerder gebeld tenzij dit anders is afgesproken. Bij twijfel kunt u contact opnemen met SV-Ilpendam 020-436 1596 (kantine). Via Facebook en Twitter kunt u SV-Ilpendam volgen voor berichten over afgelasting(en).

  Speeldagen Kalender
  Op de website van SV-Ilpendam staat altijd de meest actuele speeldagen kalender. Dit is een overzicht van alle speelrondes voor het gehele seizoen.

  Afmelden
  Indien u of uw zoon/dochter niet in staat is om deel te nemen aan de wedstrijd dan dient dit tijdig doorgegeven te worden aan de trainer of leider van het desbetreffende elftal. Dit kan voorkomen dat er onnodig op u of uw zoon/dochter wordt gewacht en dat er indien nodig vervangende spelers kunnen worden benaderd.

 • 13. Elftal begeleiding

  Rol elftalleider(s) / trainer(s) / Coördinator
  Vanuit de vereniging is de gang van zaken rondom het team een verantwoording van de elftalleider en bij de doordeweekse trainingen is de (hoofd) trainer belast met deze verantwoording. Voor de begeleiding van leider en trainer heeft elke jeugdcategorie een coördinator. De coördinator brengt verslag uit aan het bestuur via de jeugdvoorzitter. Voor spelers en ouders is de leider het eerste aanspreekpunt. Mocht dat nodig zijn dan kan de coördinator worden ingeschakeld. Vanuit het bestuur zien we toe op de juiste invulling van het technische beleid en het naleven van onze verenigingswaarden.

  Rol van de ouders(s)
  Als voetbalvader, moeder, opa of oma heeft u een belangrijke rol maar ook een bescheiden rol. Wij vragen u te helpen uw kind zijn afspraken na te komen en de beslissingen van de leider of trainer te respecteren. Er is alle ruimte voor een gesprek maar dan wel na de wedstrijd of op afspraak. Wilt u invloed op het beleid van de club? Geef u dan op voor één van de vrijwilligerstaken bij het bestuur.

  Net zoals wij dat aan onze leden vragen, vragen wij ook van Ú om na te denken voordat u wat gaat roepen of commentaar gaat leveren op wie dan ook. Laat dit alstublieft over aan de leider en beperk u tot het aanmoedigen van het team. Dit is voor uw kind en alle overige aanwezigen wel zo netjes en prettig.

  Bent u getuigen van respectloos gedrag in of rondom de velden, spreek elkaar dan daarover aan. Informeer de leiders en probeer er met elkaar voor te zorgen dat het voetbal een spel blijft waar we met elkaar veel plezier aan beleven.

 • 14. Vaste taken binnen de club

  Kantine- en Clubdiensten:
  De vereniging SV-Ilpendam vindt het belangrijk dat het een vereniging is voor en door leden. Dit houdt in dat periodiek een beroep gedaan wordt op u en/of de ouders van onze jeugdleden om een steentje bij te dragen. Op de website bij het wedstrijdprogramma is te vinden wanneer het uw beurt is om de clubdienst te vervullen.

  Inhoud clubdienst:
  Onder de clubdienst verstaan wij de volgende werkzaamheden: verzorgen thee/limonade in de rust, meehelpen bij de bardienst en op het einde van de dag de kantine controleren & schoonmaken.

 • 15. Vrijwillige taken

  Als lid heeft u naast de clubdienst nog een taak binnen de vereniging, want de club zijn we met elkaar en voor elkaar. Omdat wij geen systeem willen hebben van vaste verplichtingen (naast de standaard clubdienst) maar we met elkaar toch een aantal zaken moeten doen vragen wij wat jij/u leuk zou vinden om te doen. Op het inschrijfformulier kun je zelf een voorkeur aangeven.

  Help elkaar:
  Niet iedereen heeft bar/horeca ervaring. Help elkaar daarom bij het vervullen van de diensten. Met elkaar bereik je meer en is het ook nog gezelliger. Vanuit de club proberen we iedereen zo goed mogelijk te begeleiden bij het vervullen van de diensten.

 • Let op! Deze diensten zijn een verplicht onderdeel van de lidmaatschap van SV-Ilpendam. Indien u op de aangegeven tijdstip niet beschikbaar bent, dient u zelf in overleg met de overige team leden of ouder(s) een plaatsvervanger te verzorgen. Het weigeren of zonder geldige reden niet vervullen van deze diensten kan voor het bestuur aanleiding zijn om het lidmaatschap te beëindigen van u of uw zoon of dochter.

 • 16: Overige zaken

  Clubblad en website:
  De wedstrijd- en overige clubinformatie zal uitsluitend via de website worden verspreid. Op de website kunt informatie vinden over mededelingen van het bestuur, de vereniging, programma, wedstrijdverslagen en meer. U kunt deze informatie vinden op www.sv-ilpendam.nl. U bent van harte uitgenodigd om zelf ook berichten te plaatsen op de website.

  Facebook en Twitter:
  Volg de vereniging via: www.facebook.com/SV.Ilpendam of via: Twitter @sv_ilpendam. Via de e-mail verzenden wij aan alle leden specifieke zaken zoals uitnodigingen of belangrijke nieuwsberichten. Zorg er dus voor dat de vereniging beschikt over de juiste gegevens en geef deze door aan de ledenadministratie.

   

 • 17. Privacyverklaring SV-Ilpendam

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan het bestuur via algemenezaken@sv-ilpendam.nl

  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

   

  Doel

  Welke gegevens

  Grondslag

  Bewaartermijn

  Ontvangers

   

   

   

   

   

   

  Onderzoeken of u lid kan worden

  en

  het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

  Uitvoering van de overeenkomst

  Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw verwijderd binnen 6 maanden

  NVT

  Administratie

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Bankgegevens
  • Betaalgegevens

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  • Boekhouder
  • Accountant
  • Belastingdienst

  Het verrichten en versturen van aankopen

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • (Kleding)maat
  • Bankgegevens
  • Betaalgegevens

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  • Producent
  • Vervoerder

   

  Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Zolang als men aangemeld is.

  • E-marketingtools

  Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

   

  Toestemming

  Zolang als men aangemeld is.

  • Sponsoren
  • Andere verenigingen

  Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

  • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
  • IP-gegevens

   

  Toestemming

  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. 

   

  • Websitebeheerder
  • Analytics tools

  Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

   

  Toestemming

  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

  NVT

   

  Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

  Beveiliging persoonsgegevens
  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

  Minderjarigen
  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Links naar andere websites
  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Wijziging van het privacy beleid
  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  Contactgegevens
  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: algemenezaken@sv-ilpendam.nl

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Tot slot;

  Tot slot;

  Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets voorleggen aan het bestuur dan bent u van harte uitgenodigd één van de bestuursleden aan te spreken of in te spreken tijdens de algemene ledenvergadering.

  Als je van mening bent, na het doorlezen van onze clubgids, niet te passen binnen onze vereniging, dan raden wij het af om lid te worden van onze vereniging.

  Alle nieuwe leden nodigen wij uit voor een intake gesprek waar deze gids uitgebreid zal worden besproken en er alle ruimte is voor vragen en opmerkingen. Op deze manier proberen we op een goede manier het lidmaatschap van onze vereniging te beginnen en kunnen we de wederzijdse verwachtingen bespreken.  

  Wij spreken de wens uit dat u en/of uw zoon/dochter vele plezierige voetbaljaren mag beleven bij onze vereniging.


  Het bestuur van SV-Ilpendam.